Cetelem Online Áruhitel  
Menu
Your Cart

Facebook nyereményjáték tájékoztató

Nyereményjátékunk VIVAX ACP-12H35AEMI/12s típusú A++ 3.5KW teljesítményű hűtő-fűtő klíma szett megnyerésére. 


  Ki vehetnek részt a promócióban? 

 • kizárólag 18. életévét betöltött, Magyar lakcímmel rendelkező személy, aki:
 • követi az acbestklima facebook oldalt: https://www.facebook.com/acbestklima
 • kedvelte a facebook posztot mely tartalmazza a nyereményjátékra való felhívást
 • megosztotta a facebook posztot mely tartalmazza a nyereményjátékra való felhívást 

  A nyeremény:

    VIVAX ACP-12H35AEMI/12s 3.5kw-os A++ energia besorolású fali hűtő-fűtő split klíma szett.

 Elakadt? Kérdése van?

  • A +36 70 301 2121 telefonszámon elérheti ügyfélszolgálatunkat.


  1. A játék és a szervező
  A játék szervezője: BV Industrie Kft.  továbbiakban: Szervező)

  Csoportos adószám vagy Adószám14517578242
  Cégjegyzékszám01 09 185285
  Teljes névBV INDUSTRIE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Rövidített névBV INDUSTRIE Kft.
  OrszágMagyarország
  TelepülésBudapest
  Cím1076 Budapest, Garay utca 45. 2. em. 214.

   A játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező Látja el.

  2. Kik vehetnek részt a játékban?

  A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet- felhasználótermészetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik ( a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselővel együtt jogosult. 


  Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1 (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

  A játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a játékos a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

  A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  3. A játék időtartama:
  2023.05.16. 10:00 - 2023.06.30. 17:00

  4. Nyertesek száma: 1 fő

  5. Nyeremény:

     1 db VIVAX ACP-12H35AEMI/12s 3.5kw-os A++ energiabesorolású fali hűtő-fűtő split kílmaberendezés.

      (a beszerelést és beüzemelést nem tartalmazza!)

  6. Sorsolás és eredményhirdetés: 2023. 06. 30. Péntek 24:00ig

  7. A játék menete:

  A Játékosnak a megvásárolt poharas desszerten található kódot kell visszaküldeni a játékszabályzatban meghatározott weboldal felületén keresztül. A visszaküldött kód alapján kerül előre megadott időpontban kisorsolásra a nyeremény. Ahhoz, hogy a Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező oldalára kerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális Játék mechanizmusát, a Nyertesek számát. Minden játékos egy válasszal jogosult a sorsoláson való részvételre. Összesen 33 darab nyertest a válaszoló játékosok közül sorsolunk ki véletlenszerűen.

  8. Nyeremények és nyertesek

  A játék során a nyertes között az 5. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertes Nevét a Szervező az Instagram és Facebook oldalán teszi közzé, legkésőbb a sorsolást követő 2 órán belül, illetve a megadott e- mail címen értesíti. Amennyiben a nyertes nem jelentkezett a nyereményért a játék szabályban meghatározott határidőn belül, úgy a nyereményt a Szervező újra sorsolhatja.

  A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére ha:

  • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét
  • ha bármely okból nem lehet felvenni a kapcsolatot a nyertessel 10 munkanap után sem
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több vagy hamisregisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlanelőnyre tett szert.
  •  ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játékmenetét/eredményét bármilyen módon szándékosanbefolyásolni próbálja
  •  jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
  •  adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

  9. Nyertes értesítése:

  A nyertessel a Facebook oldalán vesszük fel a kapcsolatot, majd miután kihirdettük a nyertest egyezetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással és válasz hozzászólással segíthetjük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyek azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat a nyereményre.

  10. Nyeremények kézbesítése

  A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény a Játék lezárása után kerül kézbesítésre az összes nyertes számára. A nyeremények kézbesítésének várható időpontja: a sorsolástól számított 30 nap.

  11. A Szervező felelőssége:

  A Szervező kizárja a felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésének neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  12. Adatkezelés és adatvédelem

  Tájékoztatás: A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelés feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatai a Szervező a 13/a pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

  12/a: Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, postacím, adószám) a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékos személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy külön, másik Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

  13. Kizárás

  A játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

  14. Vegyes rendelkezések

  Ezt a nyereményjátékot az Instagram vagy a Facebook (META), illetve a VIVAX semmilyen formában nem támogatja, nem résztvevője és azzal összefüggésbe nem hozható.